Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Staśkiewicz.
 • E-mail: d.staskiewicz@osirjablonna.pl
 • Telefon: 221124510

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie (ul. Partyzantów 124A)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie mieści się w dwóch lokalizacjach:

- Chotomów, ul. Partyzantów 124A- siedziba główna,

- Jabłonna, ul. Modlińska 102- pływalnia.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba główna: ul. Partyzantów 124A, Chotomów

Budynek posiada 5 wejść, wszystkie wejścia są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek wyposażony jest w windę osobową dostępną dla osób z niepełnosprawnościami, którą można przemieścić się na wszystkie kondygnacje budynku. Winda jest wyposażona są system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille'a oraz podświetlenie, przycisk alarmowy jest oznaczony kolorem. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra. Drzwi w windzie otwierają się automatycznie.
Wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku oraz wejścia do pomieszczeń biurowych przystosowane są dla osób na wózkach, zapewniając tym samym dostęp do wszystkich poziomów w budynku.

Na każdym z trzech poziomów budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji i są administrowane przez Gminę Jabłonna.

Lokalizacja: ul. Modlińska 102, Jabłonna

Do wejścia głównego prowadzą schody, brak podjazdu lub windy dla wózków. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku brak jest toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji i są administrowane przez Gminę Jabłonna.


Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00 po wcześniejszym umówieniu się  (kontakt: telefon 22 112 45 10; e-mail: biuro@osirjablonna.pl). Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.