RODO I MONITORING

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych Państwa danych osobowych w strukturze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz aktami wykonawczymi.


Zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jabłonnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie z siedzibą w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124A.


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować:

Beata Wojciechowska, adres e-mail: iod@osirjablonna.pl


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie: 

art. 6 ust 1 lit. c RODO -wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu wykonania zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

art. 6 ust 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody w określonym celu i zakresie.


Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych; prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.


Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.


Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę.


Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.


Przetwarzając Państwa dane osobowe opieramy się na następujących zasadach:

- Zasada przejrzystości zgodnie z którą wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem danych osobowych będą prezentowane w łatwo dostępny, zrozumiały sposób, a także jasnym i prostym językiem;
- Zasada zgodności z prawem, która wymaga aby przetwarzanie danych osobowych było wykonywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
- Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych, która wymaga aby dane były zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
- Zasada minimalizacji danych, która wymaga aby dane osobowe były adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;

- Zasada prawidłowości danych, zgodnie z którą dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- Zasada ograniczenia przechowywania danych, która wymaga, aby okres przetwarzania danych był ograniczony do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. W szczególności zapewnienia ograniczenia okresu przechowywania danych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- Zasada integralności i nienaruszalności zgodnie z którą dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób- zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich.